Projekt ,,Rodzina jest najważniejsza 2019-2023”


Projekt ,,Rodzina jest najważniejsza 2019-2023”
Projekt opracowany w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18, działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wnioskodawca: Powiat Myśliborski;

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie sprawnego systemu wysokiej jakości usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie zachodniopomorskim w latach 2019-2023.

Projekt zakłada wdrożenie/zintensyfikowanie działań mających na celu wparcie rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo – wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich, a tym samym zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej i umożliwienie dzieciom już umieszczonym powrotu do rodzin biologicznych.

Planowane efekty:
Zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wspierających rodziny i pieczę zastępczą, oraz osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Możliwość skorzystania mieszkańców województwa zachodniopomorskiego z nowych, dotychczas dostępnych w ograniczonym zakresie usług. Poprawa funkcjonowania rodzin biologicznych i sprawujących piecze zastępczą, wzmocnienie roli i funkcji rodziny poprzez rozwinięcie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych.

Planowane działania:
Projekt zakłada szeroki katalog wysokiej jakości usług społecznych, tj. w szczególności:
działania profilaktyczne mające na celu ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej;

  • ponowne utworzenie Punktu Wsparcia Dziennego w Myśliborzu oraz utworzenie jego filii w Barlinku;
  • szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;
  • wsparcie sprawujących rodzinną pieczę zastępcza poprzez m.in. organizację szkoleń podnoszących kompetencje i przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu;
  • stworzenie miejsca spotkań rodzin biologicznych z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej;
  • poradnictwo rodzinne oraz specjalistyczne;
  • działania terapeutyczne;
  • szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności radzenia sobie z problemami;
  • doradztwo zawodowe oraz trening ekonomiczny;
  • letnie i zimowe kolonie budujące kompetencje społeczno – kulturalne dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym przebywających w pieczy zastępczej.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 3.819.414,50 zł;
Przyznana kwota dofinansowania: 3.617.814,50 zł.

Anna Norsesowicz
PCPR w Myśliborzu

Opublikowany 08/01/2020 przez Informatyk
Powered by CuteNews

`