Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

SZKOLENIA Z ZAKRESU DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI OPIEKUŃCZYCH ORAZ RADZENIA SOBIE Z PROBLEMAMI

W ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 pt. ,,Rodzina jest najważniejsza’’, odbyły się trzy dwudniowe szkolenia dla rodzin zastępczych w zakresie doskonalenia umiejętności opiekuńczych oraz radzenia sobie z problemami.

Szkolenia odbyły się w Barlinku, Dębnie oraz Myśliborzu. Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia ukierunkowane m.in. na wskazanie sposobów mających na celu wzmocnienie w dziecku jego naturalnych możliwości i zdolności, naukę rozpoznawania uczuć w kontaktach z dziećmi, doskonalenie umiejętności motywowania dzieci do aktywności i współpracy z rodzicami, zapoznanie rodziców z podstawową wiedzą na temat stosowania nagród i stawiania granic, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i nieporozumień.

Omówiono również specyficzne potrzeby i zachowaniami dzieci w fazach ich rozwoju, w jaki sposób radzić sobie z rywalizacją pomiędzy dziećmi oraz jak pomóc budować więzi między rodzeństwem, tak aby w przyszłości byli oni dla siebie źródłem oparcia. Wskazano sposoby eliminacji agresji, wzajemnej niechęci i manipulacji, wzmacnianie samodzielności i zaradności dziecka.

Szkolenie dało również możliwość wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem. Zajęcia umożliwiły także wnikliwe poznanie i zrozumienie zachowań dziecka oraz identyfikacji z problemami i obawami rodziców

Spotkania odbywały się w formie warsztatów, podczas szkolenia zapewniony został gorący posiłek, słodki poczęstunek, napoje itp.

                                                                     Anna Norsesowicz                                                                                                             PCPR w Myśliborzu

SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

W ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 pt. ,,Rodzina jest najważniejsza’’, odbyły się 2 szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Do pierwszej edycji zakwalifikowano 8 osób, szkolenie ukończyło 7 osób (otrzymało świadectwo ukończenia szkolenia), 1 osoba, z uwagi na fakt, iż nie uczestniczyła we wszystkich spotkaniach grupowych (spośród 6 spotkań uczestniczyła w 2) otrzymała zaświadczenie dot. uczestnictwa, 6 osób otrzymało rekomendacje do sprawowania funkcji rodziny zastępczej i uzyskało zaświadczenia kwalifikacyjne. Szkolenie składało się z 6 spotkań, 11 sesji oraz spotkań w miejscu zamieszkania kandydatów.

Do drugiej edycji zakwalifikowano 11 kandydatów, w tym 9 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz 2 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej. Do szkolenia przystąpiło łącznie 10 osób – 8 kandydatów otrzymało świadectwa ukończenia szkolenia oraz zaświadczenia kwalifikacyjne, 1 osoba uzyskała świadectwo ukończenia szkolenia oraz 1 – uczestnictwa w szkoleniu. Osoby uczestniczące w szkoleniu brały czynny udział w zajęciach, zdobyły wiedzę i umiejętności w zakresie opieki i wychowania, zaspakajania potrzeb rozwojowych dzieci, kompensacji opóźnień, wspierania więzi rodzinnych, zapewnienia bezpiecznych, pozytywnych wychowawczo i trwałych związków. Uczestnicy wykazali się wiedzą i zaangażowaniem oraz poczuciem humoru. Chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami.

                                                                       Anna Norsesowicz                                                                                                               PCPR w Myśliborzu

 

SZKOLENIE PRZECIWDZIAŁAJĄCE WYPALENIU ZAWODOWEMU I DOSKONALĄCE UMIEJETNOŚCI OPIEKUŃCZE 2018

Po raz drugi w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 pt. ,,Rodzina jest najważniejsza’’, odbyło się szkolenie dla sprawujących rodzinną pieczę zastępczą przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu i doskonalące umiejętności opiekuńcze.

Szkolenie wyjazdowe zorganizowane zostało w miejscowości nadmorskiej w okresie od 3.09.2018 r. do 07.09.2018 r. Zostało przeprowadzone według ustalonego planu i w oparciu o zaplanowaną tematykę. Zgodnie z zapytaniem ofertowym w szkoleniu wzięło udział 13 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Organizator szkolenia – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu zapewnił również bazę noclegową wraz z wyżywieniem oraz opiekę nad dziećmi z pieczy zastępczej uczestników szkolenia, miejsca noclegowe wraz z całodziennym wyżywieniem, salę wykładową oraz catering w czasie trwania szkolenia.

W ramach przedmiotowego szkolenia prowadzone były m.in. zajęcia integracyjne i relaksacyjne, omawiano sposoby radzenia sobie ze stresem, poruszano komunikację z dzieckiem przejawiającym trudne zachowania oraz sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych w domu. Ponadto, tematyką zajęć było również poczucie własnej wartości  i pielęgnowanie więzi małżeńskich. Na koniec szkolenia został przeprowadzony praktyczny egzamin sprawdzający nabyte umiejętności i wiedzę. Szkolenie zostało przeprowadzone metodami warsztatowymi, przy dużym zaangażowaniu uczestników. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

                                                                     Anna Norsesowicz                                                                                                            PCPR w Myśliborzu

SZKOLENIE PRZECIWDZIAŁAJĄCE WYPALENIU ZAWODOWEMU I DOSKONALĄCE UMIEJETNOŚCI OPIEKUŃCZE 2017

W dniach 25.09.2017 r. – 29.09.2017 r., w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 pt. ,,Rodzina jest najważniejsza’’, odbyło się szkolenie dla sprawujących rodzinną pieczę zastępczą przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu i doskonalące umiejętności opiekuńcze.

Szkolenie wyjazdowe zorganizowane zostało nad Morzem Bałtyckim w miejscowości Dziwnówek. Podczas szkolenia zastosowano narzędzia aktywnej integracji edukacyjnej, społecznej i zawodowej. Program szkolenia obejmował zajęcia dot. motywacji i coachingu, poczucia własnej wartości – wzmacniania więzi rodzinnych, komunikację z dzieckiem przejawiającym trudne zachowania, z zakresu wypalenia zawodowego i jego przeciwdziałania oraz  relaksacji.

Organizator szkolenia – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu zaplanował dodatkowo miejsca noclegowe wraz z wyżywieniem i opieką animatorów na czas trwania szkolenia dla podopiecznych Uczestników szkolenia, tj. dzieci i młodzieży przebywających w pieczy, którzy we wtorek i czwartek spotkali się z trenerami szkolenia na rozmowach dot. budowania poczucia własnej wartości w oparciu o przynależność, sprawstwo, niepowtarzalność, wzorce, wzmacnianie więzi rodzinnych z rodzicami biologicznymi i rodzicami zastępczymi, uzależnienie - wpływ na rozwój i życie młodego człowieka wchodzącego w życie dorosłych.

Szkolenie było również okazją do integracji społeczności rodzin, podróżą do nowego miejsca, ku nowym ludziom, emocjom i umiejętnościom.

                                                                         Anna Norsesowicz                                                                                                            PCPR w Myśliborzu

 

 

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej