Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bariery architektoniczne

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają, lub zmniejszają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

O dofinansowanie wyżej wymienionego zadania, jeżeli jego realizacja umożliwi lub 
w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności, może ubiegać się:

 • Osoba niepełnosprawna, która ma trudności w poruszaniu się, jeżeli jest właścicielem  nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony według miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek o dofinansowanie w każdym czasie. Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 • Maksymalna wysokość dofinansowania barier architektonicznych wynosi do 95% zweryfikowanej wartości kosztorysowej średnich cen katalogowych lecz nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych,
 2. kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i innych osób,
 3. aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności,
 4. oświadczenie o dochodach obliczone jako średnia miesięczna za ostatnie trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku,
 5. w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym,
 6. kopia decyzji świadczeń pomocy społecznej, jeśli takie świadczenia są pobierane,
 7. zaświadczenie o nauce Wnioskodawcy (w przypadku pobierania nauki),
 8. tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 9. zaświadczenie o zameldowaniu Wnioskodawcy na pobyt stały,
 10. zgoda wystawiona przez właściciela budynku (administratora) na wykonanie wnioskowanych zmian,
 11. kosztorys budowlany ofertowy,
 12. dokument przedstawiający w sposób graficzny wnioskowane zmiany w ramach likwidacji barier, 2 szt. – przed i po dokonaniu wnioskowanych zmian.

Pliki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.doc

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej