Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Sport, kultura, rekreacja i turystyka

O dofinansowanie ze środków PFRON mogą się ubiegać osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Maksymalne dofinansowanie dla wnioskodawcy ustala się do wysokości 60% kosztów  realizacji zadania.

Wymagane dokumenty:

  1. aktualny wypis z rejestru sądowego (ważny 3 miesiące),
  2. statut,
  3. sposób reprezentacji (pełnomocnictwo),
  4. udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
  5. program merytoryczny imprezy,
  6. udokumentowanie środków własnych i z innych źródeł
  7. kosztorys wydatków.

Pliki do pobrania:

Wniosek o organizację sportu, kultury, rekreacji i turytyki.doc

 

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej