Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Samorządność i współpraca w Powiecie Myśliborskim

Głównym celem projektu jest rozwijanie współpracy wewnętrznej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz zewnętrznej pomiędzy co najmniej 5 organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie powiatu myśliborskiego w oparciu o "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych" w okresie 11.2013-12.2014 r.

W projekcie zaplanowano takie działania jak:

  1. Ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowym – w ramach tego zadania nastąpi  diagnoza relacji samorządu i organizacji pozarządowych oraz zostaną  formułowane propozycje rozwiązań zgodnie z „Niezbędnikiem do (samo)oceny Współpracy Organizacji i Administracji Samorządowej”
  2. Opracowanie Mapy Problemów Społecznych - Mapa problemów społecznych jest odzwierciedleniem rozkładu w terenie skali i natężenia występowania problemów społecznych, a także zasobów instytucji rynku pracy i polityki społecznej oraz poziomu aktywności społecznej środowiska z uwzględnieniem problemu równości płci. Mapa będzie podstawowym narzędziem do budowy programu współdziałania, planowania
    i monitorowania programów operacyjnych lokalnej polityki społecznej
  3. Budowanie strategii w partnerstwie - zbudowanie partnerstwa powiatu, gmin, organizacji pozarządowych, którego głównym celem będzie wspólne opracowywanie Zintegrowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Partnerstw zapewni efektywne wykorzystanie zasobów, komplementarność działań i ich synergię.
  4. Wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie rozwoju organizacji – zostanie utworzony Punkt Informacyjno-Doradczy w Barlinku, który będzie udzielał specjalistycznego doradztwa organizacjom pozarządowym działającym na terenie powiatu myśliborskiego.
  5. Zlecanie zadań publicznych - samorząd w trybie konkursowym zleci realizację zadania publicznego organizacji pozarządowej. Przekazanie zadań będzie powiązane z przekazaniem środków na ich realizację oraz zapewnieniem odpowiedniej jakości i efektywności ich realizacji.
  6. Organizacja Targów Organizacji Pozarządowych - NGO prezentować będą swoją ofertę w celu promocji działań, pozyskania nowych członków, inspiracji do tworzenia nowych inicjatyw.

Projekt będzie realizowany w okresie listopad 2013 - grudzień 2014.

Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V - Dobre rządzenie, działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

- Koncepcja budowy strategii i procedury jej wdrażania

- Mapa problemów społecznych w powiecie myśliborskim

- Ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

- Podsumowanie spotkania grupy dyskusyjnej na temat oceny jakości

- Procedura zlecania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym w powiecie myśliborskim

- Raport z badań fokusowych

- Formularz zgłoszeniowy dla organizacji pozarządowych chcących wziąć udziałw Targach Oranizacji Pozarządowych

Zaproszenie na Targi Organizacji Pozarządowych w Barlinku

 

 

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej