Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Opis projektu "Rodzina jest najważniejsza 2019-2023"

Opis projektu

Projekt ,,Rodzina jest najważniejsza 2019-2023”

Projekt jest realizowany w ramach działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wnioskodawca: Powiat Myśliborski;

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie sprawnego systemu wysokiej jakości usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie zachodniopomorskim
w latach 2019-2023.

Projekt zakłada wdrożenie/zintensyfikowanie działań mających na celu wparcie rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo – wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich,
a tym samym zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej i umożliwienie dzieciom już umieszczonym powrotu do rodzin biologicznych.

Planowane efekty:
Zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wspierających rodziny i pieczę zastępczą, oraz osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Możliwość skorzystania mieszkańców województwa zachodniopomorskiego z nowych, dotychczas dostępnych w ograniczonym zakresie usług. Poprawa funkcjonowania rodzin biologicznych i sprawujących piecze zastępczą, wzmocnienie roli i funkcji rodziny poprzez rozwinięcie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych.

Planowane działania:
Projekt zakłada szeroki katalog wysokiej jakości usług społecznych, tj. w szczególności:
działania profilaktyczne mające na celu ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej;

  • ponowne utworzenie Punktu Wsparcia Dziennego w Myśliborzu oraz utworzenie jego filii w Barlinku;
  • szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;
  • wsparcie sprawujących rodzinną pieczę zastępcza poprzez m.in. organizację szkoleń podnoszących kompetencje i przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu;
  • stworzenie miejsca spotkań rodzin biologicznych z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej;
  • poradnictwo rodzinne oraz specjalistyczne;
  • działania terapeutyczne;
  • szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności radzenia sobie z problemami;
  • doradztwo zawodowe oraz trening ekonomiczny;
  • letnie i zimowe kolonie budujące kompetencje społeczno – kulturalne dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym przebywających w pieczy zastępczej.


Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 3.819.414,50 zł;

Przyznana kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 3.617.814,50 zł.

                                                                                Anna Norsesowicz
                                                                               PCPR w Myśliborzu

 

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej