Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zadania

Centrum realizuje zadania własne oraz powierzone i zlecone z zakresu administracji samorządowej i rządowej. Do zadań Centrum w szczególności należy: 

 1. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,            ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
 2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
 3. prowadzenie spraw z zakresu przyznawania wynagrodzeń i świadczeń materialnych sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
 4. opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dot. rozwoju pieczy zastępczej, zawierających m. in. coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych,
 5. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej,
 6. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą przez wspieranie procesu usamodzielnienia,
 7. tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin pomocowych,
 8. organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego,
 9. organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności poprzez tworzenie warunków do powstawania grup wsparcia oraz specjalistycznego poradnictwa,
 10. finansowanie świadczeń pieniężnych oraz dodatków dot. dzieci z terenu powiatu umieszczonych  w rodzinnej pieczy zastępczej, lub rodzinach pomocowych,
 11. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym pieczę zastępczą, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 12. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz mającym trudności                       w integracji ze środowiskiem, jak również udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej,
 13. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki                                 w przystosowaniu się,
 14. umieszczanie w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych                 w Myśliborzu osób skierowanych oraz nadzór nad jego działalnością,
 15. nadzór nad działalnością pieczy instytucjonalnej, tj. placówek w ramach zadań powierzonych Powiatowi Myśliborskiemu oraz zadań zleconych przez Powiat,
 16. prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej, oraz organizacja infrastruktury hostelowej oraz udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych,
 17. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,
 18. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
 19. sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie systemu pieczy zastępczej,
 20. sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, w zakresie pomocy społecznej,
 21. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 22.  opracowanie i realizacja powiatowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych  w zakresie rehabilitacji społecznej,
 23. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej. 
 24. dofinansowanie:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych   

26) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Kryteria i zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zostały uregulowane Zarządzeniem Nr 9/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu z dnia 06.04.2021 r. Poniżej zarządzenie do pobrania.

/pliki/mysliborz-pcpr/pliki/Zarz%C4%85dzenie.pdf

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej