Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Świadczenia przysługujące osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą

Świadczenia pieniężne przyznawane rodzinie

Od czerwca 2022 r. rodzina zastępcza spokrewniona  otrzyma  785 zł miesięcznie  na pokrycie kosztów utrzymania  dziecka, w przypadku rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej, a także rodzinnego domu dziecka  kwota na pokrycie kosztów wynosi 1189 zł. Dodatek do świadczenia na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania  dziecka jest przyznawany, gdy dziecko  ma orzeczenie  o niepełnosprawności albo o znacznym jej stopniu  oraz jeśli trafiło do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka na mocy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dodatek od czerwca będzie wynosił 239 zł miesięcznie.

Ponadto na każde umieszczone  dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”, który obecnie wynosi 500 zł miesięcznie.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:

  • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
  • świadczenie na pokrycie:
  • niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo
  • kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo

Środki finansowe  na utrzymanie lokalu mieszkalnego, starosta jest zobowiązany przyznać rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej i kontynuują naukę, oraz jeżeli potrzeba przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora  rodzinnej pieczy  zastępczej.

Rodzinie  zastępczej zawodowej starosta może raz do roku przyznać świadczenie  na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem  niezbędnego  remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

Rodzinie  zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie  nie niższe niż  kwota 4100 zł miesięcznie.

Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 5084 zł miesięcznie.

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej