Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

PUNKT WSPARCIA DZIENNEGO

Punkt Wsparcia Dziennego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu jako realizator projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 pt. ,,Rodzina jest najważniejsza’’, uprzejmie informuje o możliwości skorzystania z usług Punktu Wsparcia Dziennego z siedzibą w Myśliborzu, przy ul. Za Bramką 8.

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Powiatu Myśliborskiego na zajęcia codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 15°º do godziny 19ºº.

Punkt Wsparcia Dziennego zapewni uczestnikom m. in. opiekę w czasie wolnym od zajęć, pomoc w nauce, rozwijanie umiejętności i uzdolnień, profilaktykę wychowawczą, organizację zajęć, gier i zabaw rozwojowych, zajęcia w kołach zainteresowań – plastyczne, muzyczne, taneczne i informatyczne, zajęcia profilaktyczne i wychowawcze, których celem będzie propagowanie zdrowego stylu życia oraz poprawa społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych przemocą w rodzinie, problemem alkoholowym. Podejmowane będą także działania mające na celu kształtowanie prawidłowych postaw i kontaktów z rodziną i otoczeniem rówieśniczym, pomoc w sytuacjach kryzysowych, problemach szkolnych, rodzinnych i osobistych, kształtowanie prawidłowych postaw i kontaktów dziecka z rodziną i otoczeniem rówieśniczym. Zapewnione również będzie wsparcie specjalistyczne.

Głównym celem działalności Punktu Wsparcia Dziennego jest wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

Uczestnictwo w zajęciach jest całkowicie bezpłatne, wymagana jest jedynie zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przy ul. Północnej 15, lub telefonicznie; 95 747 2303.

                                                                       Anna Norsesowicz                                                                                                            PCPR w Myśliborzu

 

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej