Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Program „Aktywny samorząd"

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Logotypy/Logotypy_programow/Aktywny_Samorzad/logo.jpg                                                                     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu informuje, że Powiat Myśliborski w 2022 roku realizuje pilotażowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Aktywny samorząd".

Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Wnioski można składać w formie papierowej oraz elektronicznej za pomocą systemu SOW https://sow.pfron.org.pl/ w terminach:

MODUŁ I

1) od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

MODUŁ II

1) od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),

2) od 1 września 2022 r. do 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

W 2022 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

 

MODUŁ I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Wniosek A1

Zaświadczenie lekarskie do wniosku A1

Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu lub dysfunkcją narządu słuchu);

Wniosek A2 i 3

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

Wniosek A4

Zaświadczenie lekarskie do wniosku A4

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia; do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk; do osób z umiarkowanym stopniem z dysfunkcją narządu wzroku oraz do osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu);

Wniosek B1,3 i 4

Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu ruchu

Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu wzroku

Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu słuchu

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Wniosek B2

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Wniosek B5

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);

Wniosek C1

Zaświadczenie lekarskie

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Wniosek C2

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Wniosek C3

Zaświadczenie lekarskie

Propozycja oferty na zakup protezy

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Wniosek C4

Zaświadczenie lekarskie

Propozycja oferty na naprawę protezy

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

Wniosek C5

Zaświadczenie lekarskie

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Wniosek D

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorskich otwarty poza studiami doktoranckimi.

W 2022 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

  1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł dla Wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium, do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
  2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
    do 4.000 zł,
  3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

1)      700 zł - w przypadkach, które określi realizator program  tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby, które uzyskały w poprzednim roku szkolnym/akademickim średnią ocen 4,5 bądź wyższą;

2)      500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

3)      300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

4)      300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);

5)      200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

6)      300 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

7)      300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

8)      800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);

9)   500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Wniosek MII

Zaświadczenie z uczelni

 

 

 

 

 

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej