Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Program „Aktywny samorząd"

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Logotypy/Logotypy_programow/Aktywny_Samorzad/logo.jpg                                                                     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu informuje, że Powiat Myśliborski w 2024 roku realizuje program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Aktywny samorząd".

Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Wnioski można składać w formie papierowej oraz elektronicznej za pomocą systemu SOW https://sow.pfron.org.pl/ w terminach:

MODUŁ I

1) od 1 marca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

MODUŁ II

1) od 1 marca 2024 r. do 31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024)

2) od 1 września 2024 r. do 10 października 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).

 

W 2024 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

MODUŁ I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Maksymalna kwota dofinansowania 70.000 zł, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zakupu siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej - 8.000 zł.

Wniosek A1

Zaświadczenie lekarskie A1

Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu lub dysfunkcją narządu słuchu);

Maksymalna kwota dofinansowania 5.280 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania
  kursu) – 880 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 550 zł.

Wniosek A2-3

Zaświadczenie lekarskie A2

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

Maksymalna kwota dofinansowania 4.400 zł.

Wniosek A4

Zaświadczenie lekarskie A4

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia; do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk; do osób z umiarkowanym stopniem z dysfunkcją narządu wzroku oraz do osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu, trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy);

Maksymalna kwota dofinansowania:

 1. w Zadaniu 1:
 • dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz 16.500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26.500 zł),
 • dla pozostałych adresatów zadania – 10.000 zł,
 1. w Zadaniu 3 – 10.000 zł,
 2. w Zadaniu 4 – 6.000 zł.

Wniosek B1. 3 i 4

Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu ruchu

Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu wzroku

Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu słuchu

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Wniosek B2

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób
ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Maksymalna kwota dofinansowania 1.650,00 zł.

Wniosek B5

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);

Maksymalna kwota dofinansowania: 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł.

Wniosek C1

Zaświadczenie lekarskie C1

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Maksymalna kwota dofinansowania: 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.100 zł.

Wniosek C2

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 13.200 zł,
 • przedramienia – 28.600 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,
 • na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł,

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

Wniosek C3

Propozycja oferty na zakup protezy

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Maksymalna kwota dofinansowania do 30% kwot podanych w zadaniu 3.

Wniosek C4

Propozycja oferty na zakup protezy

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy
w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

Maksymalna kwota dofinansowania 8.250,00 zł.

Wniosek C5

Zaświadczenie lekarsie

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Maksymalna kwota dofinansowania 330,00 zł miesięcznie tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Wniosek D

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorskich otwarty poza studiami doktoranckimi.

W 2024 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.100 zł dla Wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium, do 1.650 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  – do 4.400 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

1)  770 zł - w przypadkach, które określi realizator program  tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osoby, które uzyskały w poprzednim roku szkolnym/akademickim średnią ocen 4,5 bądź wyższą;

2)   550 zł w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

3)   330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

4)  330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);

5)   220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

6)   330 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

7)   330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;

8)   880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);

9)  550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym.

Wniosek MII

Zaświadczenie uczelni

 

Do każdego wniosku należy dołączyć obowiązkowy załącznik: Klauzula informacyjna RODO.pdf

Oświadczenie o wykluczeniu cyfrowym.doc

 

 

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej