Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Silni i Samodzielni

Projekt „Silni i Samodzielni” to projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 realizowany w ramach działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym
 

Celem głównym projektu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia w procesie usamodzielniania poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób opuszczających pieczę zastępczą w województwie zachodniopomorskim w okresie od 01.03.2022 r, do 31.10.2023 r.. Planuje się objąć wsparciem 64 osoby opuszczające pieczę zastępczą oraz 30 opiekunów i wychowawców osób usamodzielnianych.

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych Projektu zgodnie z zawartą umową wynosi 3 047 534,38 zł i obejmuje:

  1. dofinansowanie w kwocie 2 742 184,48 zł, z następujących źródeł:
  • ze środków europejskich w kwocie 2 589 807,77 zł,
  • ze środków dotacji celowej w kwocie 152 376,71 zł;
  1. wkład własny w kwocie 305 349,90 zł (ze środków własnych budżetu jednostek      samorządu terytorialnego).

Zadania realizowane w ramach Projektu:

 1. kompleksowe wsparcie osób opuszczających pieczę zastępczą w tym:

remont mieszkania wspomaganego typu treningowego;

  • wyposażenie mieszkania treningowego;
  • organizacja ogródka przy mieszkaniu treningowym;
  • pokrycie kosztów wynajmu i utrzymania mieszkania treningowego;
  • objęcie wsparciem uczestników projektu usługami: asystenta usamodzielniania, pracownika socjalnego, psychologa, doradcy prawnego oraz doradcy zawodowego i trenera ekonomicznego;
  • szkolenia zawodowe: prawo jazdy, językowe i podnoszące kwalifikacje zawodowe w zależności od potrzeb po ustaleniu z doradcą zawodowym;
  • budowanie kompetencji społeczno-kulturalnych poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych w formie wyjazdowej;

2. szkolenie opiekunów i wychowawców – wsparcie w postaci cyklu szkoleń dla opiekunów i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w Dębnie i w Sławnie (placówek działających na zlecenie Powiatu Myśliborskiego).

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej