Archiwum strony Dane - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mysliborzu
Homemade closeups Huge Ebony Holly starts a threesome www xxx video indian xxnx xxx video tube lucah.tube hdsex.tube hdxxx maldip sex lucah.tube Homemade closeups

 PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ZAPEWNIA BEZPŁATNĄ

I  PROFESJONALNĄ  POMOC  W  SYTUACJI  KRYZYSOWEJ

Jeżeli w Twoim życiu wydarzyło sie coś, co zburzyło harmonię i ład, doświadczyłeś przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej, straciłeś bliską osobę, przeżywasz poważną chorobę, może rozpada sie Twoje małżeństwo, przeżyłeś zdradę, straciłeś pracę, dzieci opuściły dom, masz myśli samobójcze lub próbowałeś odebrać sobie życie, jeśli żyjesz w konflikcie z dziećmi, rodzicami, przełożonymi...


Jesteśmy aby Ci pomóc!!!


Jeżeli czujesz, że straciłeś kontrolę nad własnym życiem, jesteś przerażony, bezradny, nie możesz spać lub dręczą cie koszmary, odczuwasz lek, niepokój lub popadasz w odrętwienie, nie możesz zebrać myśli, nie widzisz sensu  w niczym...
To normalna reakcja na wydarzenia przekraczające zwykle doświadczenia człowieka, burzące jego spokój i odporność.Zadzwoń i umów sie na spotkanie ze specjalista: tel. 0/95 747 23 03


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Pólnocna 15,
74-300 Myślibórz
Tel. 95 747 23 03

 

OGÓLNOPOLSKIE  POGOTOWIE  DLA  OFIAR  PRZEMOCY  W  RODZINIE
"NIEBIESKA  LINIA"  Tel. 800 120 002


Punkt Interwencji Kryzysowej
Psycholog dyżuruje w każdy czwartek: w godz. 8.30-11.00
Socjoterapeuta dyżuruje w każda środę: w godz. 15.30-17.30     
Bezpłatne porady prawne udzielane są w każdą środę w godz. 13.00 –15.00


Tel. interwencyjny: 669 606 604 


Pedagog dyżuruje:
w każdy poniedziałek: w godz. 08:00 – 13:00
w każdy wtorek: w godz. 08:00 – 13:00
w każdą środę: w godz. 08:00 – 11:00
w każdy czwartek: w godz. 8:00 – 11:00
w każdy piątek: w godz. 12:00 – 16:00


HOSTEL
W ramach Punktu Interwencji Kryzysowej zapewniamy możliwość udzielenia schronienia  w  hostelu dla osób i rodzin znajdujących sie w sytuacji kryzysowej.
Maksymalny czas pobytu w hostelu wynosi do 3 miesięcy.

 

    Centrum  realizuje zadania własne  oraz zlecone z zakresu administracji rządowej. Do zadań centrum w szczególności należy: 

 1. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
 2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
 3. prowadzenie spraw z zakresu przyznawania wynagrodzenia i świadczeń  materialnych dla rodzin zastępczych,
 4. pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, również na terenie innego powiatu,
 5. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę  lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniająca, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;
 6. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu sie do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu sie;
 7. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
 8. prowadzenie punktu interwencji kryzysowej, poradnictwa dla ofiar przemocy i utworzenie infrastruktury hotelowej oraz udzielanie wsparcia osobom znajdującym sie w sytuacjach kryzysowych;
 9. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
 10. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu,
 11. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,
 12. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
 13. sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej,
 14. sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, w zakresie pomocy społecznej;
 15. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 16. udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej,  pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;
 17. finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców niewymienionych  w art. 5  ustawy o pomocy społecznej,
 18. inicjowanie i wspieranie działań umożliwiających integrację środowiska lokalnego, w zakresie pomocy społecznej,
 19. tworzenie systemowych rozwiązań, w zakresie opieki nad rodzina,
 20. prowadzenie działań mających na celu podnoszenie standardów świadczonych przez Centrum usług, w szczególności umożliwiających pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 21. tworzenie warunków umożliwiających działania aktywizujące osoby bezrobotne i bezdomne celem uzyskania przez nie niezależności i samodzielności finansowej oraz zabezpieczenie życiowych potrzeb ich rodzin,
 22. organizowanie i udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, celem zminimalizowania skutków niepełnosprawności,
 23. tworzenie systemowych rozwiązań w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi,
 24. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej.

Centrum realizacje inne zadania wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, uchwal  Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz porozumień zawartych przez Powiat Myśliborski z organami administracji rządowej, samorządowej.

W zakładce specjaliści Punktu Interwencji Kryzysowej zamiast psycholog Karolina Włodarczyk, psycholog Anna Kolczyńska. 

Archiwum strony