Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza otwarty konkurs ofert na lata 2022 -2027 na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza otwarty konkurs ofert na lata 2022 -2027 na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Pełny tekst ogłoszenia konkursu znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ( https://bip.powiatmysliborski.pl ), Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu (  https://pcprmysliborz.bip.gov.pl ), stronie Internetowej Powiatu Myśliborskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.

Oferty dotyczące realizacji zadania publicznego należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach – „Konkurs na realizację zadania publicznego-  utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Barlinku” w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu lub przesłać pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu  lub data stempla pocztowego.

UCHWAŁA o ogłoszeniu konkursu ofert ŚDS.pdf

Zał. 1 do Uchwały - Ogłoszenie ŚDS.pdf

Zał. 1 do Ogłoszenia - Oferta realizacji zad. publicznego.doc

Zał. 2 do Ogłoszenia - Wzór umowy ŚDS Barlinek.pdf

Zał. 1 do Umowy - Program inwestycji planowanej.doc

Zał. 2 do Umowy - Tabela finansowania zadania.doc

Zał. 3 do Umowy - Harmonogram uruchomienia środków.doc

Zał. 4 do Umowy - Sprawozdanie z realizacji zadania.doc

Zał. 5 do Umowy Rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa.xls

Zał. 2 do Uchwały - Ogłoszenie Zarządu.pdf

Informacja o wyborze oferty.pdf

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej