Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bariery techniczne

Bariery techniczne to przeszkody utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej pokonywanie pewnych ograniczeń. Likwidacja bariery technicznej powinna spowodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

O dofinansowanie wyżej wymienionego zadania, jeżeli jego realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

 • osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi 
  z niepełnosprawności 

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony według miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek o dofinansowanie 
w każdym czasie.

Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

 • Maksymalna wysokość dofinansowania barier technicznych wynosi do 95% zweryfikowanej wartości sprzętu/urządzenia, lecz nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych,
 2. kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i innych osób,
 3. aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności,
 4. oświadczenie o dochodach obliczone jako średnia miesięczna za ostatnie trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku,
 5. w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym,
 6. kopia decyzji świadczeń pomocy społecznej, jeśli takie świadczenia są pobierane,
 7. zaświadczenie o nauce Wnioskodawcy (w przypadku pobierania nauki),
 8. rachunek/faktura proforma lub kosztorys wraz z pieczątką sklepu i nr konta bankowego oraz podpisem osoby wystawiającej dokument,
 9. tytuł prawny do zajmowanego lokalu, w przypadku stałego montażu urządzenia w lokalu mieszkalnym,
 10. zaświadczenie o zameldowaniu Wnioskodawcy na pobyt stały, w przypadku stałego montażu urządzenia w lokalu mieszkalnym,
 11. zgoda wystawiona przez właściciela budynku (administratora) na wykonanie wnioskowanych zmian, jeśli wymagają one stałego montażu w budynku.

Pliki do pobrania:

Wniosek o likwidację barier technicznych.doc

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej