Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Regionalne Pogotowie Kryzysowe

Projekt „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”

„Regionalne Pogotowie Kryzysowe” (nr: RPZP.07.06.00-32-P002/20) to projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Projekt jest realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie (Lider projektu), wspólnie z partnerami projektu:

  • Powiatem Drawskim,
  • Powiatem Kołobrzeskim,
  • Powiatem Myśliborskim,
  • Powiatem Stargardzkim,
  • Powiatem  Świdwińskim,
  • Powiatem Wałeckim,
  • Powiatem Kamieńskim,
  • Powiatem Sławieńskim.


Celem projektu jest  objęcie wsparciem osób/grup doświadczających sytuacji kryzysu psychologicznego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez  zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji.
Projekt zakłada objęcie swoimi działaniami 8 powiatów, gdzie występuje niewystarczająca dostępność do usług społecznych, związanych m.in. z profilaktyką
i ochroną zdrowia psychicznego.

W ramach działań projektowych zaplanowano:
● utworzenie 8 punktów -  Regionalnych Centrów Kryzysowych (RCK), gdzie będą realizowanie zadania w obszarze poradnictwa i wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacyjnej w formie ambulatoryjnej;
● wizyty środowiskowe specjalistów  (RCK) w miejscu zamieszkania osoby wymagającej wsparcia – Zespoły mobilne,
● zapewnienie korzystającym z usług ośrodka, konsultacji u specjalisty np. prawnika, seksuologa, doradcy zawodowego,
● animowanie i prowadzenie klubów samopomocy, grup samopomocy, grup wsparcia wraz z realizowanymi warsztatami i tematycznymi,
● udzielanie informacji o możliwościach skorzystania z wyspecjalizowanych placówek mogących udzielić właściwej pomocy,
● działania profilaktyczne poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,
● organizowanie szkoleń/warsztatów w dwóch obszarach:
● dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego (np. urzędy, edukacja, służba zdrowia, sądownictwo, policja),
● dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmujące profilaktykę zdrowia psychicznego,
● współpracę z innymi instytucjami działającymi na rzecz klienta w kryzysie, takimi jak:
Ośrodki Pomocy Społecznej, placówki służby zdrowia, Policja, Straż Miejska, Sąd, prokuratura, placówki oświatowe, Kościoły, organizacje pozarządowe.

Termin realizacji projektu: 1 października  2020 r. – 31 grudnia 2023 r.

Budżet projektu:  24 923 751,16 zł, z czego 21 183 088,58 zł to środki wspólnotowe.

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej