Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2021-02-02
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z PCPR pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@pcprmysliborz.pl. Kontaktować można się także przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz lub pod numerem telefonu 95 747 23 03. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności, należy składać na adres poczty elektronicznej sekretariat@pcprmysliborz.pl lub pod numerem telefonu 95 747 23 03.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Kwapińska.
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
m.kwapinska@pcprmysliborz.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
95 747 23 03

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna<br />SHIFT + ALT + M - Zawartość strony<br />SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka<br />SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
nie dotyczy
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ulicy Północnej 15 na III piętrze., Obiekt posiada trzy wejścia:  Wejście A- od strony Wydziału Komunikacji;  Wejście B- od strony stadionu (drzwi boczne);  Wejście C- od ul. Północnej (z podjazdem dla niepełnosprawnych). Do PCPR-u prowadzą dwa ciągi komunikacyjne tj. schodowy oraz jedna winda, która posiada odpowiednie parametry, aby mogły z nich korzystać osoby na wózkach, osoby z wadą wzroku oraz osoby z wózkami dziecięcymi. Do głównego wejścia jest dostosowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych, która prowadzi do windy. Na każdym piętrze dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na każdym z parkingów jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Szerokie korytarze ułatwiają poruszanie się po piętrach osobom ze szczególnymi potrzebami do wszystkich dozwolonych pomieszczeń w budynku.W holu wejściowym znajduje się miejsce odpoczynku oraz miejsce zabaw dla dzieci. W bezpośredniej bliskości od wejścia do budynku usytuowane jest Biuro Obsługi Interesanta, z którego osoby mogą korzystać w pozycji stojącej, jak i siedzącej. Pracownicy biura udzielą wszelkiej niezbędnej pomocy w uzyskaniu informacji o sposobie załatwieniu spraw. W holu wejściowym znajduje się tablica informacyjna przedstawiająca rozmieszczenie wszystkich pomieszczeń. Do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu został wyznaczony Dyrektor.

Brak możliwości skorzystania z języka migowego.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:
Informacje o zakresie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Regulamin Organizacyjny