Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Turnusy rehabilitacyjne

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pobytu na turnusie, pod warunkiem, że:

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod opieką którego się znajduje,
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie korzystała z dofinansowania ze środków PFRON na ten cel,
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę,
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 • nie będzie na turnusie pełniła funkcji członka kadry, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika turnusu,
 • złoży pisemny wniosek wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu oraz informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności,

Osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenia równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna, pod warunkiem że:

 • lekarz wypisując wniosek uzasadni konieczność pobytu opiekuna;
 • opiekun: 
  • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
  • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
  • ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawne;

Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o ewentualnych uchybieniach, które powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji na ten temat. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu informuje Centrum o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem elektronicznym: https://empatia.mpips.gov.pl

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  o dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 2. oświadczenie o wysokości dochodów,
 3. wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
 4. kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 Pliki do pobrania

Wniosek o dofinansowanie do turnusu.doc
Informacja o wyborze turnusu (dla osób, które otrzymały dofinansowanie)

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej