Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Razem silniejsi

Powiat Myśliborski – Wnioskodawca

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu  - Realizator

wspólnie realizują projekt pn. „RAZEM SILNIEJSI” mający na celu złagodzenie skutków traumy wojennej, podniesienie potencjału do adaptacji i życia w nowych warunkach poprzez ochronę i wsparcie interwencyjne osób przebywających na terenie powiatu myśliborskiego w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.                          Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Projekt będzie realizowany od dnia 01 maja 2022 r. do dnia  31 października 2023 r.  W ramach projektu udzielimy kompleksowej i interwencyjnej pomocy 250 osobom (w tym dzieciom) uciekającym przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski po 24 lutego br. w zakresie:

- zapewnienia wsparcia przez osobę posługującą się językiem ukraińskim/tłumacza,

- organizacji rodzinnych wyjazdów terapeutycznych,

- stworzenia 6 punktów, czynnych 4 dni w tygodniu po 2 godziny, na terenie 5 gmin powiatu, w: Dębnie, Barlinku,  Myśliborzu, Boleszkowicach, Nowogródku Pomorskim i Rowie, w których zapewnimy interwencję kryzysową w postaci nauki języka polskiego, wsparcia pedagogicznego, pomocy dzieciom w nauce, wyrównywania poziomów nauczania dzieciom ukraińskim,

- zapewnienie matkom wytchnieniowej opieki nad dziećmi .

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które uciekły przed wojną w Ukrainie i przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r. Zakwalifikowanie do udziału w projekcie oraz poszczególnych formach wsparcia nastąpi na podstawie dokumentu potwierdzającego nadanie nr PESEL w trybie specjalnym lub Zaświadczenie o objęciu ochroną czasową wystawione przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców i oświadczenia o przebywaniu na terenie Województwa Zachodniopomorskiego Powiatu Myśliborskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 590 000,00

Przyznana kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 590 000,00 zł (100%).

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej