Logo PCPR Myślibórz Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Informacje ogólne

Zgodnie z art.180 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) do zadań własnych powiatu należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W myśl art.93 przytaczanej ustawy instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

  1. placówki opiekuńczo-wychowawczej;
  2. regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;
  3. interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Na terenie Powiatu Myśliborskiego funkcjonują dwie placówki  opiekuńczo wychowawcze, które realizują zadanie publiczne pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków” na zlecenie Powiatu Myśliborskiego tj:

  • Salezjańska Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Nasz Dom” w Dębnie  Pl. Konstytucji 3 Maja 2  74-400 Dębno,
  • Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Dorian II” w Sławnie ul. Marii Dąbrowskiej 1,               76-100 Sławno.

Na terenie Powiatu Myśliborskiego funkcjonuje również placówka wykonującą zadania zlecone przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej tj:

  • Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie  ul. Adama Mickiewicza 30B, 74-400 Dębno. 

Salezjańska Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" w Dębnie

Salezjańska Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "NASZ DOM" w Dębnie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków. Organem założycielskim jest Towarzystwo Salezjańskie Inspektorii pw. Św. Wojciecha w Pile.

Salezjańska Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza rozpoczęła działalność w miesiącu grudniu 2012 roku. Pierwsi wychowankowie zostali przyjęci do placówki z dniem 4 grudnia 2012 roku.

Placówka zapewnia dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki, całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne i religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

Dzieci przebywające w Placówce mają zapewnioną opiekę lekarską przez lekarza rodzinnego oraz przez lekarzy specjalistów w zależności od potrzeb. Prowadzenie placówki ma na celu objęcie troską wychowawczą dzieci i młodzieży zagrożonych zjawiskiem marginalizacji oraz wspomaga procesy dorastania w poczuciu godności.

www.naszdom.edu.pl

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dorian II” w Sławnie

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dorian II” w Sławnie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków. Placówka działa od  01.11. 2017r. w oparciu o statut oraz regulamin. Podmiotem prowadzącym Placówkę  jest fundacja „IBIS” w Sławnie.

Placówka zapewnia wychowankom całodobową opiekę, bezpieczeństwo i wychowanie, specjalistyczną terapię oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby. Zapewnia dzieciom i młodzieży kształcenie i wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych, podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej.

Placówka pracuje z rodziną biologiczną dziecka w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, organizuje dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, prowadzi terapię indywidualną i grupową, zapewnia dzieciom zajęcia terapeutyczne, korekcyjne, w razie potrzeby rehabilitację, zajęcia logopedyczne, wychowawcze rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowuje do życia społecznego. Realizuje z dzieckiem indywidualny plan pracy w czasie pobytu dziecka w placówce.

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie (RPOT) jest jednostką organizacyjną Powiatu Myśliborskiego wykonującą zadania powierzone przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej o zasięgu regionalnym obejmującym granice administracyjne województwa zachodniopomorskiego.

RPOT może przyjąć dziecko z powiatu leżącego w innym województwie, jeżeli dysponuje wolnymi miejscami. Obecnie w Placówce może przebywać 42 dzieci do 18 roku życia.

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie (RPOT) przeznaczona jest dla dzieci wymagających szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo- wychowawczej. Celem działalności Placówki jest zapewnienie dzieciom całodobowej opieki, wychowania, leczenia, rehabilitacji, rewalidacji oraz specjalistycznej opieki i innych niezbędnych oddziaływań terapeutycznych.

www.rpot.pl

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej