Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

1.Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późniejszymi zmianami)

2.Wymagane dokumenty
a)Wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie "O przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym". Formularz wniosku powinien zawierać:

 • imię/imiona i nazwisko
 • numer PESEL
 • Nr telefonu kontaktowego
 • Dokładny adres zameldowania oraz zamieszkania (jeśli jest inny niż adres zameldowania)
 • Datę urodzenia
 • Planowany termin uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
 • Posiadany stopień niepełnosprawności
 • Wyszczególnione lata w których osoba ubiegająca się o otrzymała dofinansowanie
 • Imię/imiona i nazwisko opiekuna osoby niepełnosprawnej (jeżeli lekarz zalecił pobyt wraz z opiekunem)
 • Informację o zatrudnieniu w zakładzie pracy chronionej
 • Informacje o wysokości uzyskanych dochodów rodziny oraz w przeliczeniu na jednego członka rodziny (średni miesięczny dochód liczony za ostatni kwartał)
 • Datę sporządzenia wniosku
 • Czytelny podpis wnioskodawcy

b)Oświadczenie o wysokości dochodów
c)Wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny
d)Informację o stanie zdrowia
e)Kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (potwierdzoną za zgodność z oryginałem)

3.Tryb postępowania
Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
Po złożeniu wniosku PCPR weryfikuje wnioski pod względem merytorycznym
W wypadku stwierdzenia braków w dokumentach wnioskodawca proszony jest o ich uzupełnienie, w wypadku gdy to nie nastąpi wniosek nie bezie podlegał dalszemu rozpatrzeniu
Zweryfikowane i kompletne wnioski rozpatruje komisja, a o wyniku rozpatrzenia wnioskodawca jest powiadamiany drogą pocztową
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z informacją o przyznaniu dofinansowania wysyłany jest druk "Informacja o turnusie". Na nim należy zdeklarować się co do ośroda (posiadający wpis do ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), do którego osoba, która otrzymała dofinansowania zamierza wyjechać. PCPR udostępnia na miejscu oferty nadesłane przez ośrodki.
Po dokonaniu wyboru ośrodka PCPR przesyła do niego następujące dokumenty:

 • wniosek lekarski
 • informację o stanie zdrowia
 • oświadczenie wnioskodawcy o wyborze turnusu (Informacja o turnusie)
 • Po otrzymaniu od ośrodka wypełnionego "Oświadczenia organizatora turnusu", PCPR przelewa na konto ośrodka/organizatora kwotę przyznaną osobie niepełnosprawnej
 • Ośrodek/organizator po zakończeniu turnusu przesyła do PCPR wypełniony druk "Informacja o przebiegu turnusu" oraz fakturę.

 

Pliki do pobrania

 Wniosek o dofinansowanie do turnusu


 
Informacja o wyborze turnusu (dla osób, które otrzymały dofinansowanie)


 Oświadczenie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy


 Oświadczenie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy

Zawartość