Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

1.Podstawa prawna
Ustawa a dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zm.)

2.Wymagane dokumenty
a)wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie "O refundacje/dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych". Formularz wniosku powinien zawierać:

  • Imię i nazwisko
  • adres zamieszkania
  • Numer identyfikacji podatkowej NIP
  • Cel dofinansowania
  • Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

b)Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
c)Oryginał faktury za zakupiony przedmiot, wyszczególniający limit kasy chorych/Narodowy Fundusz Zdrowia i kwotę udziału własnego
Zaświadczenia o dochodach wnioskodawcy, oraz osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w PCPR

 

Pliki do pobrania:
 Wniosek o dofinansowanie


 Oświadczenie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy


 Oświadczenie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy


 Jak uzyskać dofinansowanie z NFZ i PCPR - poradnik


 Wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (link zewnętrzny)


Sprawę załatwia:

Anna Baik
pokój nr 7

tel: 95/ 747 23 03 wew. 17