„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”  

Janusz Korczak

 

 

Celem kampanii jest pozyskanie kandydatów na rodziców zastępczych - osób, które chciałyby oddać dzieciom swój czas i serce.

 

Co to jest rodzicielstwo zastępcze?

Rodzicielstwo zastępcze to tymczasowa forma opieki nad dzieckiem, które z różnych względów nie ma możliwości wychowywać się w rodzinie naturalnej (biologicznej).

Jakie są formy rodzinnej pieczy zastępczej?

1. Rodzina zastępcza:

 • Spokrewniona,
 • Niezawodowa,
 • Zawodowa, w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;

2. Rodzinny dom dziecka

Kto może sprawować rodzinną pieczę zastępczą?

Rodzinę zastępcza lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki: 

 1. Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 4. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza poz oraz opinią psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 6. Przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. Zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 8. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 9. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Czy to już wszystko?

Nie. Kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej są obowiązani ukończyć odpowiednie szkolenie. Nic się nie martw! Zgłoś się do nas, złóż dokumenty, a my zadbamy o wszystko!

Będąc rodzicem zastępczym pamiętaj: 

 1. Dziecko, które przyjmujesz zostało zranione i często odrzucone!
 2. Nie skupiaj się na problemach, lecz na rozwiązaniach – korzystaj z pomocy specjalistów!
 3. Pamiętaj o swojej rodzinie – dbaj i kochaj wszystkich tak samo!
 4. Nie konkuruj z rodzicami dziecka – pomagaj mu w ich akceptacji!
 5. Mów o problemach głośno – pomożemy Ci je rozwiązać!
 6. Jeśli nie wiesz co robić pytaj – zawsze pomożemy!

Oferujemy:

 1. Szkolenia,
 2. Wsparcie finansowe,
 3. Pomoc specjalistów,
 4. Pomoc pełnoletnim wychowankom,
 5. Grupy wsparcia.

 

Może to właśnie Ty jesteś osobą, która da radość i zapewni uroki dzieciństwa dzieciom tego pozbawionym? Tylko tyle i aż tyle!

 

Wszystkich, którym nie jest obojętny los dzieci potrzebujących opieki zastępczej, pragnących darować im możliwość wzrastania w miłości, poczuciu bezpieczeństwa i zrozumienia zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, ul. Północna 15, Tel. kont.: 95 747 23 03.

 

Anna Norsesowicz
PCPR w Myśliborzu

Projekt pt. ,,Rodzina jest najważniejsza’’ finansowany finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020.