Zgodnie z art.180 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.) do zadań własnych powiatu należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W myśl art.93 przytaczanej ustawy instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

1) placówki opiekuńczo-wychowawczej;

2) regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;

3) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Instytucjonalna piecza zastępcza na terenie Powiatu Myśliborskiego sprawowana jest w formie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych - Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo
- Wychowawczej „Nasz Dom” w Dębnie oraz od 01.11.2017r. Placówki Opiekuńczo
- Wychowawczej „Dorian II” w Sławnie. Ponadto od roku 2014 na terenie Powiatu Myśliborskiego funkcjonuje Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie.Salezjańska Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" w Dębnie


Salezjańska Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "NASZ DOM" w Dębnie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków. Organem założycielskim jest Towarzystwo Salezjańskie Inspektorii pw. Św. Wojciecha w Pile.
Salezjańska Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza rozpoczęła działalność w miesiącu grudniu 2012 roku. Pierwsi wychowankowie zostali przyjęci do placówki z dniem 4 grudnia 2012 roku.
Placówka zapewnia dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki, całodobową opiekę
i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne i religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

Dzieci przebywające w Placówce mają zapewnioną opiekę lekarską przez lekarza rodzinnego oraz przez lekarzy specjalistów w zależności od potrzeb. Prowadzenie placówki ma na celu objęcie troską wychowawczą dzieci i młodzieży zagrożonych zjawiskiem marginalizacji oraz wspomaga procesy dorastania w poczuciu godności.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dorian II” w Sławnie

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dorian II” w Sławnie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków. Placówka działa od 01.11. 2017r. w oparciu o statut oraz regulamin. Podmiotem prowadzącym Placówkę jest fundacja „IBIS” w Sławnie.

Placówka zapewnia wychowankom całodobową opiekę, bezpieczeństwo i wychowanie, specjalistyczną terapię oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby. Zapewnia dzieciom i młodzieży kształcenie i wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych, podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej. Placówka pracuje z rodziną biologiczną dziecka w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, organizuje dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, prowadzi terapię indywidualną i grupową , zapewnia dzieciom zajęcia terapeutyczne, korekcyjne, w razie potrzeby rehabilitację, zajęcia logopedyczne, wychowawcze rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowuje do życia społecznego. Realizuje z dzieckiem indywidualny plan pracy w czasie pobytu dziecka w placówce.Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie (RPOT) jest jednostką organizacyjną Powiatu Myśliborskiego wykonującą zadania powierzone przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej o zasięgu regionalnym obejmującym granice administracyjne województwa zachodniopomorskiego.
RPOT może przyjąć dziecko z powiatu leżącego w innym województwie, jeżeli dysponuje wolnymi miejscami. Obecnie w Placówce może przebywać 42 dzieci do 18 roku życia.

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie (RPOT) przeznaczona jest dla dzieci wymagających szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo- wychowawczej. Celem działalności Placówki jest zapewnienie dzieciom całodobowej opieki, wychowania, leczenia, rehabilitacji, rewalidacji oraz specjalistycznej opieki i innych niezbędnych oddziaływań terapeutycznych.