RZĄDOWY PROGRAM

 ,,DOBRY START”

 

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie – piecza zastępcza

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej do ukończenia przez nie 20 roku życia oraz osobom usamodzielnianym. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. 

Szkoła oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Niepełnosprawność oznacza:

 

 • potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 10.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000), albo potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203);
 • potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, lub potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności, przez który rozumie się:
  • niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
 • znaczny stopień niepełnosprawności, przez który rozumie się:
  • niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
  • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  • niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach
  • z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych świadczenie przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 7 rok życia.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata, w przypadku uczącej się osoby usamodzielnianej, następuje na wniosek tej osoby.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych, świadczenia będą realizowane przez powiatowe centrum pomocy rodzinie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej.

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start będą przyjmowane, na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej oraz osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą, wyłącznie w formie papierowej w terminie od 1 sierpnia do 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania!

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach- w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia.

Tryb odwoławczy

 

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji.

Odmowa przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają decyzji. Od decyzji w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczenia służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w termie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku oraz wydanie rozstrzygnięcia w sprawie ustalenia prawa do świadczenia nie podlega opłatom.

 

Poniżej do pobrania Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start [PDF]

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start [PDF]

 

Przygotowała:                                                

Anna Norsesowicz

Zastępca Dyrektora

PCPR w Myśliborzu