Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego elementach zewnętrznych, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub zmniejszają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ma na celu umożliwienie jej, lub w znacznym stopniu ułatwienie, wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaj niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie

 

 

1. Podstawa prawna
Ustawa a dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zm.)

2. Adresaci
Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

3. Wymagane dokumenty

 • wniosek
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności wnioskodawcy i innych osób
 • udokumentowane prawo do lokalu (akt własności, umowa najmu itp.)
 • zgoda właściciela lokalu lub budynku na wykonanie prac
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
 • dokumenty potwierdzające prawo do występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej (np. przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik)
 • aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informacje o rodzaju niepełnosprawności i obecnym stanie zdrowia
 • potwierdzenie stałego zameldowania
 • zaświadczenie kierownika urzędu pracy w przypadku osób bezrobotnych poszukujących pracy
 • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej - kopia decyzji
 • udokumentowanie posiadania ewentualnych innych źródeł finansowania przedsięwzięcia

 

 

Pliki do pobrania:

 Wniosek o likwidację barier architektonicznych

 

 Wniosek o likwidację barier w komunikowaniu się


 Wniosek o likwidację barier technicznych

 

 

Sprawę załatwia:

R. Skarżyński, pokój nr 7

tel: 95/ 747 23 03 wew. 17


Zawartość