Wnioski dot. dofinansowania ze środków

Państwoego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

 

 

Pilotażowy program "Aktywny Samorząd"

Wnioski do pobrania znajdują się tutaj

 

Sport, kultura, turystyka i rekreacja

 

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji

 

Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

Pliki do pobrania:
 Wniosek o dofinansowanie


 Jak uzyskać dofinansowanie z NFZ i PCPR - poradnik


 Wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (link zewnętrzny)

 

 

Sprzęt rehabilitacyjny

 

Pliki do pobrania:

 

Wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Załącznik do wniosku o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON - ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

 

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

 

Pliki do pobrania:

 Wniosek o dofinansowanie do turnusu


 
Informacja o wyborze turnusu (dla osób, które otrzymały dofinansowanie)

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

 

Pliki do pobrania:


 Wniosek o likwidację barier architektonicznych

 

 Wniosek o likwidację barier w komunikowaniu się


 Wniosek o likwidację barier technicznych

 

 

 

Piecza zastępcza:

Wniosek o udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

Wniosek o udzielenie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie

Wniosek o udzielenie pomocy na zagospodarowanie - w formie rzeczowej

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start

Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego

Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej-rodzinnym domu dziecka

Wniosek o przyznanie środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego - rodzinny dom dziecka

Wniosek o przyznanie środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego- rodzina zastępcza

Wniosek o przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki nad dzieckiem

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej-rodzinnego domu dziecka

Wniosek o zatrudnianie w rodzinie zastępczej - rodzinnym domu dziecka osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich


 Dokumenty i oświadczenia wymagane od kandydatów na rodziny zastępcze