„Nowy Model PCPR w Myśliborzu”

 

        Podsumowanie przebiegu pilotażowego wdrożenia pt. „Nowy Model PCPR w Myśliborzu” Zadanie 2 – Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki”.

Lider projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Partner: Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS”

Wartość projektu: 999 412,00 zł.

        Pilotażowe wdrażanie prowadzono od 01 czerwca 2012 r. do 30 listopada 2013 r. Pilotażowo wdrażano następujące standardy: poradnictwa specjalistycznego rodzinnego dla rodzin z dziećmi oraz  poradnictwa specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin a także model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie.

        Członkowie partnerstwa uczestniczyli w spotkaniach, szkoleniach, konferencjach, seminariach, debatach, w 3 wizytach studyjnych zagranicznych do Lille (we Francji), Hannoveru (w Niemczech) i Helsinek (w Finlandii) oraz w wizytach studyjnych krajowych.

Standard specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin z dziećmi

        W Powiecie Myśliborskim realizowano standard specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin z dziećmi w ramach pilotażowego projektu „Nowy Model PCPR w Myśliborzu”. Obszarem realizacji w/w projektu objęte zostały tereny gmin Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz oraz Nowogródek Pomorski. Zgodnie z jego założeniami, zorganizowano usługę mającą na celu udzielanie specjalistycznego poradnictwa dla wieloproblemowych rodzin z dziećmi, która została wydzielona na zewnątrz. Usługę realizował partner projektu ZaFOS – Zachodniopomorskie Forum Organizacji Społecznych. Do tych rodzin skierowano specjalistyczne poradnictwo rodzinne, mające na celu rozwiązanie ich ciężkiej sytuacji życiowej. Poradnictwo polegało na świadczeniu usług pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej, której zakres będzie wynikał  z diagnozy.

        Powody dla których klienci wzięli udział w projekcie oraz podstawy konstruowania oferty pomocowej można  pogrupować analitycznie w następujące kategorie:

– ubóstwo, nieporadność, niewydolność wychowawcza, pobyt w więzieniu, kryzys, przewlekła choroba, przemoc, bezrobocie, powielanie patologicznych wzorów środowiskowych,

– uzależnienia od alkoholu lub/ i innych środków psychoaktywnych wraz z konsekwencjami rodzinnymi, społecznymi, psychologicznymi,

– zagrożenie HIV / AIDS,

– specyficzne problemy psychologiczne,

– specyficzne problemy pedagogiczne i wychowawcze,

– zagmatwana sytuacja prawna.

        Celem umożliwienia rodzicom udziału w projekcie wydzielono miejsce do zabawy i pracy z dzieckiem w Ośrodku Wsparcia Dziennego, który stanowił wartość dodaną projektu. Do zadań należało m.in.: opieka nad dziećmi podczas korzystania przez rodziców z poradnictwa, organizacja zajęć pobudzających i rozwijających zainteresowania dzieci, organizacja zajęć terapeutycznych.

        Dodatkowymi atrakcjami w ramach Ośrodka było zorganizowanie:

- w grudniu 2012 r. Mikołajek dla uczestników w czasie których rozdano paczki a następnie dzieci wyszły na kręgle i do pizzerii;

- w styczniu 2013 r. Wigilii dla dzieci na której rozdano paczki od Mikołaja  (zakupione  w  XII.2012);

- 8.02.2013 r. balu karnawałowego dla dzieci;

- 20.04.2013 r. zajęć z ceramiki w BOK Panorama.

- 24.08.2013 r. wyjścia do kina na bajkę „Uniwersytet potworny”.

- 27.08.2013 r. wyjazdu do Przelewic do Ogrodu Dendrologicznego. Podczas wyjazdu dzieci miały zapewnione wyżywienie.

- 30.08.2013 r. wyjazdu nad morze do miejscowości Międzyzdroje. Dzieci zwiedziły Gabinet Figur Woskowych.

Standard specjalistycznego poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi.

       W Powiecie Myśliborskim realizowano także standard specjalistycznego poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gmin Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz oraz Nowogródek Pomorski. Zgodnie z jego założeniami, zorganizowano usługę mającą na celu udzielanie specjalistycznego poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi.

        W powyższym standardzie założono, iż specjalistyczne poradnictwo będzie obejmowało, zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami osób niepełnosprawnych w powiecie myśliborskim, następujące obszary: prawny, psychologiczny, rodzinny w których wsparcia udzielali specjaliści: radca prawny, psycholog, pedagog, seksuolog i terapeuta.

III. Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie

        Do realizacji modelu został powołany zespół interdyscyplinarny. W ramach modelu testowana była forma realizacji usług poprzez partnerstwo publiczno – niepubliczne z Zachodniopomorskim Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS. PCPR był organizatorem usług świadczonych w ramach Standardów a wykonawcą usług był Partner - ZaFOS.

        W trakcie realizacji pilotażu, w celu ustalania zakresu usług, przeprowadzono dwie imprezy masowe (z wykorzystaniem narzędzia badawczego - ankiety), adresowane zarówno do beneficjentów projektowych, korzystających z usług poradnictwa specjalistycznego, jak i do mieszkańców powiatu nie objętych pilotażem.

PODSUMOWANIE

Lp.

STANDARD

PRODUKTY

Zakładane

Zrealizowane

1)

Standard specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin z dziećmi

1. Liczba przeszkolonych rodzin zastępczych - 20
2. Liczba godzin poradnictwa - 1024
3. Liczba szkoleń w których wzięli udział pracownicy PCPR
i partnera – 4 bloki
4. Liczba przeszkolonych pracowników PCPR i partnera - 12
5. Liczba dzieci korzystających z placówki dziennego wsparcia – 40
6. Liczba rodzin zastępczych, którym udzielono wsparcia - 20.

1. Liczba przeszkolonych rodzin zastępczych - 20
2. Liczba godzin poradnictwa - 1054
3. Liczba szkoleń w których wzięli udział pracownicy PCPR i partnera – 2 bloki godzin 33
4. Liczba przeszkolonych pracowników PCPR i partnera - 14
5. Liczba dzieci korzystających z placówki dziennego wsparcia – 45
 6. Liczba rodzin zastępczych, którym udzielono wsparcia - 40.

2)

Standard specjalistycznego poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi

1. Liczba przeszkolonych pracowników PCPR i partnera -12osób
2. Liczba godzin zrealizowanych łącznie-188
3. Liczba rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego - 20
4. Liczba rodzin którym udzielono wsparcia - 20
5.Liczba godzin poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych - 1088

 

1. Liczba przeszkolonych pracowników PCPR i partnera -12 osób
2. Liczba godzin zrealizowanych łącznie-124
3. Liczba rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego - 34
4. Liczba rodzin którym udzielono wsparcia - 20
5.Liczba godzin poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – 1108