SZKOLENIA Z ZAKRESU DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI OPIEKUŃCZYCH ORAZ RADZENIA SOBIE Z PROBLEMAMI

W ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 pt. ,,Rodzina jest najważniejsza’’, odbyły się trzy dwudniowe szkolenia dla rodzin zastępczych w zakresie doskonalenia umiejętności opiekuńczych oraz radzenia sobie z problemami.

Szkolenia odbyły się w Barlinku, Dębnie oraz Myśliborzu. Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia ukierunkowane m.in. na wskazanie sposobów mających na celu wzmocnienie w dziecku jego naturalnych możliwości i zdolności, naukę rozpoznawania uczuć w kontaktach z dziećmi, doskonalenie umiejętności motywowania dzieci do aktywności i współpracy z rodzicami, zapoznanie rodziców z podstawową wiedzą na temat stosowania nagród i stawiania granic, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i nieporozumień.

Omówiono również specyficzne potrzeby i zachowaniami dzieci w fazach ich rozwoju, w jaki sposób radzić sobie z rywalizacją pomiędzy dziećmi oraz jak pomóc budować więzi między rodzeństwem, tak aby w przyszłości byli oni dla siebie źródłem oparcia. Wskazano sposoby eliminacji agresji, wzajemnej niechęci i manipulacji, wzmacnianie samodzielności i zaradności dziecka.

Szkolenie dało również możliwość wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem. Zajęcia umożliwiły także wnikliwe poznanie i zrozumienie zachowań dziecka oraz identyfikacji z problemami i obawami rodziców

Spotkania odbywały się w formie warsztatów, podczas szkolenia zapewniony został gorący posiłek, słodki poczęstunek, napoje itp.

Anna Norsesowicz

PCPR w Myśliborzu

 

 

SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

W ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 pt. ,,Rodzina jest najważniejsza’’, odbyły się 2 szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Do pierwszej edycji zakwalifikowano 8 osób, szkolenie ukończyło 7 osób (otrzymało świadectwo ukończenia szkolenia), 1 osoba, z uwagi na fakt, iż nie uczestniczyła we wszystkich spotkaniach grupowych (spośród 6 spotkań uczestniczyła w 2) otrzymała zaświadczenie dot. uczestnictwa, 6 osób otrzymało rekomendacje do sprawowania funkcji rodziny zastępczej i uzyskało zaświadczenia kwalifikacyjne. Szkolenie składało się z 6 spotkań, 11 sesji oraz spotkań w miejscu zamieszkania kandydatów.

Do drugiej edycji zakwalifikowano 11 kandydatów, w tym 9 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej oraz 2 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej. Do szkolenia przystąpiło łącznie 10 osób – 8 kandydatów otrzymało świadectwa ukończenia szkolenia oraz zaświadczenia kwalifikacyjne, 1 osoba uzyskała świadectwo ukończenia szkolenia oraz 1 – uczestnictwa w szkoleniu. Osoby uczestniczące w szkoleniu brały czynny udział w zajęciach, zdobyły wiedzę i umiejętności w zakresie opieki i wychowania, zaspakajania potrzeb rozwojowych dzieci, kompensacji opóźnień, wspierania więzi rodzinnych, zapewnienia bezpiecznych, pozytywnych wychowawczo i trwałych związków. Uczestnicy wykazali się wiedzą i zaangażowaniem oraz poczuciem humoru. Chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami.

Anna Norsesowicz

PCPR w Myśliborzu

 

 

SZKOLENIE PRZECIWDZIAŁAJĄCE WYPALENIU ZAWODOWEMU I DOSKONALĄCE UMIEJETNOŚCI OPIEKUŃCZE 2018

Po raz drugi w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 pt. ,,Rodzina jest najważniejsza’’, odbyło się szkolenie dla sprawujących rodzinną pieczę zastępczą przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu i doskonalące umiejętności opiekuńcze.

Szkolenie wyjazdowe zorganizowane zostało w miejscowości nadmorskiej w okresie od 3.09.2018 r. do 07.09.2018 r. Zostało przeprowadzone według ustalonego planu i w oparciu o zaplanowaną tematykę. Zgodnie z zapytaniem ofertowym w szkoleniu wzięło udział 13 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Organizator szkolenia – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu zapewnił również bazę noclegową wraz z wyżywieniem oraz opiekę nad dziećmi z pieczy zastępczej uczestników szkolenia, miejsca noclegowe wraz z całodziennym wyżywieniem, salę wykładową oraz catering w czasie trwania szkolenia.

W ramach przedmiotowego szkolenia prowadzone były m.in. zajęcia integracyjne i relaksacyjne, omawiano sposoby radzenia sobie ze stresem, poruszano komunikację z dzieckiem przejawiającym trudne zachowania oraz sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych w domu. Ponadto, tematyką zajęć było również poczucie własnej wartości  i pielęgnowanie więzi małżeńskich. Na koniec szkolenia został przeprowadzony praktyczny egzamin sprawdzający nabyte umiejętności i wiedzę. Szkolenie zostało przeprowadzone metodami warsztatowymi, przy dużym zaangażowaniu uczestników. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Anna Norsesowicz

PCPR w Myśliborzu

 

 

SZKOLENIE PRZECIWDZIAŁAJĄCE WYPALENIU ZAWODOWEMU I DOSKONALĄCE UMIEJETNOŚCI OPIEKUŃCZE 2017

W dniach 25.09.2017 r. – 29.09.2017 r., w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 pt. ,,Rodzina jest najważniejsza’’, odbyło się szkolenie dla sprawujących rodzinną pieczę zastępczą przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu i doskonalące umiejętności opiekuńcze.

Szkolenie wyjazdowe zorganizowane zostało nad Morzem Bałtyckim w miejscowości Dziwnówek. Podczas szkolenia zastosowano narzędzia aktywnej integracji edukacyjnej, społecznej i zawodowej. Program szkolenia obejmował zajęcia dot. motywacji i coachingu, poczucia własnej wartości – wzmacniania więzi rodzinnych, komunikację z dzieckiem przejawiającym trudne zachowania, z zakresu wypalenia zawodowego i jego przeciwdziałania oraz  relaksacji.

Organizator szkolenia – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu zaplanował dodatkowo miejsca noclegowe wraz z wyżywieniem i opieką animatorów na czas trwania szkolenia dla podopiecznych Uczestników szkolenia, tj. dzieci i młodzieży przebywających w pieczy, którzy we wtorek i czwartek spotkali się z trenerami szkolenia na rozmowach dot. budowania poczucia własnej wartości w oparciu o przynależność, sprawstwo, niepowtarzalność, wzorce, wzmacnianie więzi rodzinnych z rodzicami biologicznymi i rodzicami zastępczymi, uzależnienie - wpływ na rozwój i życie młodego człowieka wchodzącego w życie dorosłych.

Szkoleniebyło również okazją do integracji społeczności rodzin, podróżą do nowego miejsca, ku nowym ludziom, emocjom i umiejętnościom.

 

Anna Norsesowicz

PCPR w Myśliborzu