RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA

WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ RODZIN POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizuje projekt „Rodzina jest najważniejsza” finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

Celem głównym projektu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie sprawnego systemu wysokiej jakości usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w powiecie myśliborskim w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.

 

Wsparcie kierujemy do mieszkańców Powiatu Myśliborskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych mogących skutkować ograniczeniem przez sąd władzy rodzicielskiej oraz osób sprawujących pieczę zastępczą, kandydatów na rodziny wspierające, zastępcze.

 

Będziemy realizować: działania prewencyjne ograniczające umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, utworzymy placówkę wsparcia dziennego, przeszkolimy kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego oraz będziemy doskonalić osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, wesprzemy rodziny w zakresie pełnienia ról opiekuńczo wychowawczych w celu zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz w celu umożliwienia dzieciom będącym w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych poprzez poradnictwo rodzinne i specjalistyczne poradnictwo rodzinne

 

W ramach działań prewencyjnych obejmiemy wsparciem łącznie 20 rodzin w tym 10 rodzin w 2017 r. i 10 rodzin w 2018 r., którym zaoferujemy w zależności od indywidualnych potrzeb:

1. Wsparcie realizowane przez asystentów rodziny.

2. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym:

- trening ekonomiczny,

- wsparcie psychologa,

- wsparcie pedagoga,

- wsparcie doradcy zawodowego.

3. Terapię i mediacje, w tym:

- terapię uzależnień indywidualną,

- terapię uzależnień grupową,

- terapię zastępowania agresji,

- mediacje wg potrzeb,

- usługi opieki nad dziećmi na czas uczestnictwa rodziców w szkoleniach dla dzieci, które będą potrzebowały w tym czasie opieki, udzielane w ośrodku wsparcia dziennego w godzinach pracy ośrodka,

- pomoc prawną, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;

4. Kwartalne spotkania dla rodzin, mające na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, tzw. „grupy wsparcia”.

5. Możliwość codziennego korzystania przez dzieci z placówki wsparcia dziennego.

6. Letnie i zimowe kolonie terapeutyczne dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat.

7. Szkolenia z doskonalenia umiejętności opiekuńczych oraz umiejętności radzenia sobie z problemami.

Z utworzonej w ramach projektu placówki wsparcia dziennego codziennie będzie korzystało 15 dzieci. W jej ramach oprócz opieki, zajęć tematycznych: muzycznych, plastycznych, tanecznych i informatycznych oraz możliwości odrabiania zadań domowych dzieci będą mogły skorzystać z regularnego wsparcia specjalistów: psychologa, logopedy, pedagoga.

 

W organizowanych w czasie letnim i zimowym koloniach uczestniczyło będzie każdorazowo 40 dzieci zarówno z rodzin objętych projektem jak i przebywających w pieczy zastępczej.

 

Przeszkolimy pracowników PCPR tak, by posiadali odpowiednie kwalifikacje do szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze. Przeprowadzimy także kampanię mającą na celu pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze, jak również zachęcenie mieszkańców Powiatu Myśliborskiego do podjęcia obowiązków związanych z opieką nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego oraz osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą zaoferujemy wyjazdowe szkolenia przeciwdziałąjące wypaleniu zawodowemu i doskonalące umiejętności opiekuńcze, wspierające, uczące rozwiązywać problemy

 

Wszystkim rodzinom potrzebującym wsparcia zaoferujemy ogólnodostępne poradnictwo rodzinne i specjalistyczne: poradnictwo pedagogiczne mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich oraz poradnictwo prawne.

 

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1 241 592,00 zł, w tym:

- ze środków europejskich w kwocie 1 055 353,20 zł,

- ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 124 038,80 zł,

- wkład własny w kwocie 62 200,00 zł w formie wkładu rzeczowego.

 

 

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej zakładka: Realizowane projekty.

http://pcprmysliborz.pl/