PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ZAPEWNIA BEZPLATNA

I  PROFESJONALNA  POMOC  W  SYTUACJI  KRYZYSOWEJ


    Jezeli w Twoim zyciu wydarzylo sie cos, co zburzylo harmonie i lad, doswiadczyles przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej, straciles bliska osobe, przezywasz powazna chorobe, moze rozpada sie Twoje malzenstwo, przezyles zdrade, straciles prace, dzieci opuscily dom, masz mysli samobójcze lub próbowales odebrac sobie zycie, jesli zyjesz w konflikcie z dziecmi, rodzicami, przelozonymi...


Jestesmy aby Ci pomóc!!!


Jezeli czujesz, ze straciles kontrole nad wlasnym zyciem, jestes przerazony, bezradny, nie mozesz spac lub drecza cie koszmary, odczuwasz lek, niepokój lub popadasz w odretwienie, nie mozesz zebrac mysli, nie widzisz sensu
w niczym...
To normalna reakcja na wydarzenia przekraczajace zwykle doswiadczenia czlowieka,
burzace jego spokój i odpornosc.Zadzwon i umów sie na spotkanie ze specjalista: tel. 0/95 747 23 03


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Pólnocna 15,
74-300 Myslibórz
Tel. 95 747 23 03

 

OGÓLNOPOLSKIE  POGOTOWIE  DLA  OFIAR  PRZEMOCY  W  RODZINIE
"NIEBIESKA  LINIA"  Tel. 801 120 002


Punkt Interwencji Kryzysowej
Psycholog dyzuruje w kazda srode: w godz. 9.30-11.30
Socjoterapeuta dyzuruje w kazda srode: w godz. 15.30-17.30     
Bezplatne porady prawne udzielane sa w kazdy poniedzialek w godz. 15.30 – 17.30
Specjalista pracy z rodzina (od poniedzialku do piatku w godzinach pracy Centrum)
Tel. interwencyjny: 669 606 604


Pedagog dyzuruje:
w kazdy poniedzialek: w godz. 12:00 – 18:00
w kazdy wtorek: w godz. 12:00 – 18:00
w kazda srode: w godz. 16:00 – 18:00
w kazdy czwartek: w godz. 8:00 – 11:00
w kazdy piatek: w godz. 13:00 – 16:00


HOSTEL
W ramach Punktu Interwencji Kryzysowej zapewniamy mozliwosc udzielenia schronienia  w  hostelu dla osób i rodzin znajdujacych sie w sytuacji kryzysowej.
Maksymalny czas pobytu w hostelu wynosi do 3 miesiecy.

 

    Centrum  realizuje zadania wlasne  oraz zlecone z zakresu administracji rzadowej. Do zadan centrum w szczególnosci nalezy: 

 

 1. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiazywania problemów spolecznych, ze szczególnym uwzglednieniem programów pomocy spolecznej, wspierania osób niepelnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z wlasciwymi terytorialnie gminami,
 2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
 3. prowadzenie spraw z zakresu przyznawania wynagrodzenia i swiadczen  materialnych dla rodzin zastepczych,
 4. pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastepczej, równiez na terenie innego powiatu,
 5. przyznawanie pomocy pienieznej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczajacym placówki opiekunczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy spolecznej dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z maloletnimi dziecmi i kobiet w ciazy, rodziny zastepcze oraz schroniska dla nieletnich, zaklady poprawcze, specjalne osrodki szkolno-wychowawcze, specjalne osrodki wychowawcze, mlodziezowe osrodki socjoterapii zapewniajace calodobowa opieke  lub mlodziezowe osrodki wychowawcze,
 6. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochrone uzupelniajaca, majacym trudnosci w integracji ze srodowiskiem;
 7. pomoc w integracji ze srodowiskiem osób majacych trudnosci w przystosowaniu sie do zycia, mlodziezy opuszczajacej domy pomocy spolecznej dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z maloletnimi dziecmi i kobiet w ciazy oraz schroniska dla nieletnich, zaklady poprawcze, specjalne osrodki szkolno-wychowawcze, specjalne osrodki wychowawcze, mlodziezowe osrodki socjoterapii zapewniajace calodobowa opieke lub mlodziezowe osrodki wychowawcze, majacych braki w przystosowaniu sie;
 8. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy spolecznej o zasiegu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
 9. prowadzenie punktu interwencji kryzysowej, poradnictwa dla ofiar przemocy i utworzenie infrastruktury hotelowej oraz udzielanie wsparcia osobom znajdujacym sie w sytuacjach kryzysowych;
 10. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
 11. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej z terenu powiatu,
 12. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy spolecznej z terenu powiatu,
 13. sporzadzanie sprawozdawczosci oraz przekazywanie jej wlasciwemu wojewodzie, równiez w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
 14. sporzadzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy spolecznej,
 15. sporzadzanie oceny zasobów pomocy spolecznej w oparciu o analize lokalnej sytuacji spolecznej i demograficznej, w zakresie pomocy spolecznej;
 16. realizacja zadan wynikajacych z rzadowych programów pomocy spolecznej, majacych na celu ochrone poziomu zycia osób, rodzin i grup spolecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 17. udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy spolecznej,  pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;
 18. finansowanie pobytu w calodobowych placówkach opiekunczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastepczych dzieciom cudzoziemców niewymienionych  w art. 5  ustawy o pomocy spolecznej,
 19. inicjowanie i wspieranie dzialan umozliwiajacych integracje srodowiska lokalnego, w zakresie pomocy spolecznej,
 20. tworzenie systemowych rozwiazan, w zakresie opieki nad rodzina,
 21. prowadzenie dzialan majacych na celu podnoszenie standardów swiadczonych przez Centrum uslug, w szczególnosci umozliwiajacych pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 22. tworzenie warunków umozliwiajacych dzialania aktywizujace osoby bezrobotne i bezdomne celem uzyskania przez nie niezaleznosci i samodzielnosci finansowej oraz zabezpieczenie zyciowych potrzeb ich rodzin,
 23. organizowanie i udzielanie pomocy osobom niepelnosprawnym, celem zminimalizowania skutków niepelnosprawnosci,
 24. tworzenie systemowych rozwiazan w zakresie opieki nad osobami niepelnosprawnymi,
 25. wspólpraca z organizacjami pozarzadowymi dzialajacymi w obszarze pomocy spolecznej.

Centrum realizacje inne zadania wynikajace z przepisów powszechnie obowiazujacych, uchwal  Rady Powiatu, Zarzadu Powiatu oraz porozumien zawartych przez Powiat Mysliborski z organami administracji rzadowej, samorzadowej.