Logo PCPR Myślibórz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Standardy w pomocy

„Nowy Model PCPR w Myśliborzu”

        Podsumowanie przebiegu pilotażowego wdrożenia pt. „Nowy Model PCPR w Myśliborzu” Zadanie 2 – Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki”.

Lider projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Partner: Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS”

Wartość projektu: 999 412,00 zł.

        Pilotażowe wdrażanie prowadzono od 01 czerwca 2012 r. do 30 listopada 2013 r. Pilotażowo wdrażano następujące standardy: poradnictwa specjalistycznego rodzinnego dla rodzin z dziećmi oraz  poradnictwa specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin a także model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie.

        Członkowie partnerstwa uczestniczyli w spotkaniach, szkoleniach, konferencjach, seminariach, debatach, w 3 wizytach studyjnych zagranicznych do Lille (we Francji), Hannoveru (w Niemczech) i Helsinek (w Finlandii) oraz w wizytach studyjnych krajowych.

Standard specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin z dziećmi

        W Powiecie Myśliborskim realizowano standard specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin z dziećmi w ramach pilotażowego projektu „Nowy Model PCPR w Myśliborzu”. Obszarem realizacji w/w projektu objęte zostały tereny gmin Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz oraz Nowogródek Pomorski. Zgodnie z jego założeniami, zorganizowano usługę mającą na celu udzielanie specjalistycznego poradnictwa dla wieloproblemowych rodzin z dziećmi, która została wydzielona na zewnątrz. Usługę realizował partner projektu ZaFOS – Zachodniopomorskie Forum Organizacji Społecznych. Do tych rodzin skierowano specjalistyczne poradnictwo rodzinne, mające na celu rozwiązanie ich ciężkiej sytuacji życiowej. Poradnictwo polegało na świadczeniu usług pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej, której zakres będzie wynikał  z diagnozy.

        Powody dla których klienci wzięli udział w projekcie oraz podstawy konstruowania oferty pomocowej można  pogrupować analitycznie w następujące kategorie:

– ubóstwo, nieporadność, niewydolność wychowawcza, pobyt w więzieniu, kryzys, przewlekła choroba, przemoc, bezrobocie, powielanie patologicznych wzorów środowiskowych,

– uzależnienia od alkoholu lub/ i innych środków psychoaktywnych wraz z konsekwencjami rodzinnymi, społecznymi, psychologicznymi,

– zagrożenie HIV / AIDS,

– specyficzne problemy psychologiczne,

– specyficzne problemy pedagogiczne i wychowawcze,

– zagmatwana sytuacja prawna.

        Celem umożliwienia rodzicom udziału w projekcie wydzielono miejsce do zabawy i pracy z dzieckiem w Ośrodku Wsparcia Dziennego, który stanowił wartość dodaną projektu. Do zadań należało m.in.: opieka nad dziećmi podczas korzystania przez rodziców z poradnictwa, organizacja zajęć pobudzających i rozwijających zainteresowania dzieci, organizacja zajęć terapeutycznych.

        Dodatkowymi atrakcjami w ramach Ośrodka było zorganizowanie:

- w grudniu 2012 r. Mikołajek dla uczestników w czasie których rozdano paczki a następnie dzieci wyszły na kręgle i do pizzerii;

- w styczniu 2013 r. Wigilii dla dzieci na której rozdano paczki od Mikołaja  (zakupione  w  XII.2012);

- 8.02.2013 r. balu karnawałowego dla dzieci;

- 20.04.2013 r. zajęć z ceramiki w BOK Panorama.

- 24.08.2013 r. wyjścia do kina na bajkę „Uniwersytet potworny”.

- 27.08.2013 r. wyjazdu do Przelewic do Ogrodu Dendrologicznego. Podczas wyjazdu dzieci miały zapewnione wyżywienie.

- 30.08.2013 r. wyjazdu nad morze do miejscowości Międzyzdroje. Dzieci zwiedziły Gabinet Figur Woskowych.

Standard specjalistycznego poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi.

       W Powiecie Myśliborskim realizowano także standard specjalistycznego poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gmin Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz oraz Nowogródek Pomorski. Zgodnie z jego założeniami, zorganizowano usługę mającą na celu udzielanie specjalistycznego poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi.

        W powyższym standardzie założono, iż specjalistyczne poradnictwo będzie obejmowało, zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami osób niepełnosprawnych w powiecie myśliborskim, następujące obszary: prawny, psychologiczny, rodzinny w których wsparcia udzielali specjaliści: radca prawny, psycholog, pedagog, seksuolog i terapeuta.

III. Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie

        Do realizacji modelu został powołany zespół interdyscyplinarny. W ramach modelu testowana była forma realizacji usług poprzez partnerstwo publiczno – niepubliczne z Zachodniopomorskim Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS. PCPR był organizatorem usług świadczonych w ramach Standardów a wykonawcą usług był Partner - ZaFOS.

        W trakcie realizacji pilotażu, w celu ustalania zakresu usług, przeprowadzono dwie imprezy masowe (z wykorzystaniem narzędzia badawczego - ankiety), adresowane zarówno do beneficjentów projektowych, korzystających z usług poradnictwa specjalistycznego, jak i do mieszkańców powiatu nie objętych pilotażem.

PODSUMOWANIE

Lp.

STANDARD

PRODUKTY

Zakładane

Zrealizowane

1)

Standard specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin z dziećmi

1. Liczba przeszkolonych rodzin zastępczych - 20
2. Liczba godzin poradnictwa - 1024
3. Liczba szkoleń w których wzięli udział pracownicy PCPR
i partnera – 4 bloki
4. Liczba przeszkolonych pracowników PCPR i partnera - 12
5. Liczba dzieci korzystających z placówki dziennego wsparcia – 40
6. Liczba rodzin zastępczych, którym udzielono wsparcia - 20.

1. Liczba przeszkolonych rodzin zastępczych - 20
2. Liczba godzin poradnictwa - 1054
3. Liczba szkoleń w których wzięli udział pracownicy PCPR i partnera – 2 bloki godzin 33
4. Liczba przeszkolonych pracowników PCPR i partnera - 14
5. Liczba dzieci korzystających z placówki dziennego wsparcia – 45
 6. Liczba rodzin zastępczych, którym udzielono wsparcia - 40.

2)

Standard specjalistycznego poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi

1. Liczba przeszkolonych pracowników PCPR i partnera -12osób
2. Liczba godzin zrealizowanych łącznie-188
3. Liczba rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego - 20
4. Liczba rodzin którym udzielono wsparcia - 20
5.Liczba godzin poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych - 1088

 

1. Liczba przeszkolonych pracowników PCPR i partnera -12 osób
2. Liczba godzin zrealizowanych łącznie-124
3. Liczba rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego - 34
4. Liczba rodzin którym udzielono wsparcia - 20
5.Liczba godzin poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych – 1108

Herb Powiat Myśliborski

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Link do strony Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Link do strony PFRON
Link do strony System Obsługi Wsparcia

Link do strony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej