Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu informuje, że Powiat Myśliborski w 2020 roku realizuje pilotażowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Aktywny samorząd".

Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Wnioski można składać w formie papierowej oraz elektronicznej za pomocą systemu SOW https://sow.pfron.org.pl/ w terminach:

MODUŁ I
1) od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

MODUŁ II
1) od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),
2) od 1 września 2020 r. do 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

W 2020 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

MODUŁ I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Wniosek A1
Zaświadczenie lekarskie do wniosku A1

Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu lub dysfunkcją narządu słuchu);
Wniosek A2 i 3

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
Wniosek A4
Zaświadczenie lekarskie do wniosku A4


Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia; do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk; do osób z umiarkowanym stopniem z dysfunkcją narządu wzroku oraz do osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu);

Wniosek B1,3 i 4
Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu ruchu
Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu wzroku
Zaświadczenie lekarskie - dysfunkcja narządu słuchu


Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Wniosek B2

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Wniosek B5

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);

Wniosek C1

Zaświadczenie lekarskie

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Wniosek C2
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
Wniosek C3
Zaświadczenie lekarskie
Propozycja oferty na zakup protezy
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
Wniosek C4
Zaświadczenie lekarskie
Propozycja oferty na naprawę protezy


Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
Wniosek C5
Zaświadczenie lekarskie
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).
Wniosek D

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorskich otwarty poza studiami doktoranckimi.

W 2020 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:
1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł dla Wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium, do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
do 4.000 zł,
3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
1) 700 zł w przypadkach, które określi realizator programu;
2) 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
5) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
6) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2019 lub w 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
7) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
8) 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).

Wniosek MII
Zaświadczenie z uczelniKARTA-ZGLSZENIA-UCZESTNIKA.docx

Opublikowany 07/10/2020 przez admin
Powered by CuteNews

`