Do zadañ w³asnych powiatu, w zakresie opieki nad rodzin¹ i dzieckiem, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myœliborzu, nale¿y w szczególnoœci zapewnienie opieki i wychowania dzieciom ca³kowicie lub czêœciowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, m. in. poprzez organizowanie i prowadzenie instytucjonalnej pieczy zastêpczej.

Instytucjonalna piecza zastepcza na terenie Powiatu Mysliborskiego sprawowana jest w formie dwóch placówek opiekunczo-wychowawczych - Powiatowej Placówki Opiekunczo-Wychowawczej w Debnie, Salezjanskiej Placówki Opiekunczo-Wychowawczej "Nasz Dom" w Debnie oraz od 22.10.2014 roku - Regionalnej Placówki Opiekunczo - Terapeutycznej w Debnie.

Salezjanska Placówka Opiekunczo-Wychowawcza "Nasz Dom" w Debnie

Salezjanska Placówka Opiekunczo-Wychowawcza "NASZ DOM" w Debnie jest placówka opiekunczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków. Organem zalozycielskim jest Towarzystwo Salezjanskie Inspektorii pw. Sw. Wojciecha w Pile.
Salezjanska Placówka Opiekunczo-Wychowawcza rozpoczela dzialalnosc w miesiacu grudniu 2012 roku. Pierwsi wychowankowie zostali przyjeci do placówki z dniem 4 grudnia 2012 roku.

Regionalna Placówka Opiekunczo - Terapeutyczna w Debnie

Regionalna Placówka Opiekunczo - Terapeutyczna w Debnie (RPOT) przeznaczona jest dla dzieci wymagajacych szczególnej opieki, które ze wzgledu na stan zdrowia wymagajacy stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie moga zostac umieszczone w rodzinnej pieczy zastepczej lub w placówce opiekunczo- wychowawczej. Placówka przeznaczona jest dla dzieci do 12 roku zycia. Celem dzialalnosci Placówki jest zapewnienie dzieciom calodobowej opieki, wychowania, leczenia, rehabilitacji, rewalidacji oraz specjalistycznej opieki i innych niezbednych oddzialywan terapeutycznych.

Uchwala Nr XXXVII/488/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego powierzyl Powiatowi Mysliborskiemu zadanie publiczne w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekunczo - Terapeutycznej w Debnie przy ul. Mickiewicza 30 B.