Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu informuje, że Powiat Myśliborski w 2019 roku realizuje pilotażowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Aktywny samorząd".

Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Wnioski należy składać w terminach:

MODUŁ I

1) od 1 kwietnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

MODUŁ II

1) od 1 marca 2019 r. do 30 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),

2) od 2 września 2019 r. do 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

 

 

 

Moduł I

likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową

 

I.        Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Maksymalna kwota dofinansowania  wynosi 10.000 zł,

Adresat programu

 • osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem
  o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

 

Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”


Wniosek „O” - wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 

Zadanie 2 i 3– pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Maksymalna kwota dofinansowania  wynosi 4.800 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów – 2.100 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł

Adresat programu

 • osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem
  o niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu lub dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z tłumacza języka migowego.

 


Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Maksymalna kwota dofinansowania  wynosi 4.000 zł,

Adresat programu

 • osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem
  o niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu.

 

Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”


Wniosek „O” - wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”


II.          Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu  elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dla osoby niewidomej 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku  9.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych 5.000 zł.

Adresat programu

 • osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem
  o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku 

 

Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniuo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wniosek „O” – część A (wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dla osoby głuchoniewidomej 4.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru 2.000 zł.

Adresat programu

 • osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem
  o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku lub narządu słuchu.

Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniuo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wniosek „O” – część A (wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu  elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 6.000 zł

Adresat programu

 

 • osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu wzroku.

 

Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniuo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wniosek „O” – część A (wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu  elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 2.500 zł

Adresat programu

 

 • osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem
  o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy.


 

Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniuo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wniosek „O” – część A (wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 1.500 zł

Adresat programu

 • pomoc udzielona w Zadaniu: 1,3 lub 4
 • osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem
  o niepełnosprawności.


 

Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniuo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wniosek „O” – część A (wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 
 
 

III.      Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Maksymalna kwota dofinansowania  wynosi 3.500 zł

Adresat programu

 • osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniuo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wniosek „O” – część A (wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji wynosi:

 • w zakresie ręki 9.000 zł,
 • przedramienia 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

Adresat programu

 

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy
  w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniuo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 30% kwot, o których mowa
w zadaniu nr 3.

Adresat programu

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy
  w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniuo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON


Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5.000 zł

 

Adresat programu

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,

zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym

 

Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniuo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wniosek „O” – część A (wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 

 IV.       Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego)

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Adresat programu

 • osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.         

Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniuo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”


Moduł II

dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

1)     posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2)  pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

1) posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,

2)   aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

W 2019 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

1)    dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,

2)  dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
– do 4.000 zł,

 

3)  opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. 

 

Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniuo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wkładka do wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodów

Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb PFRON (pilotażowy program „Aktywny samorząd”)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych