Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu informuje, że Powiat Myśliborski w 2017 roku realizuje pilotażowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Aktywny samorząd".

               Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

 

Wnioski należy składać w terminach:

MODUŁ I

1) od 1 marca 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r.

MODUŁ II

1) od 1 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),

2) od 3 września 2018 r. do 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

 

Adresat programu (Moduł I):

Obszar A Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna do lat 18-stu lub w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu

Obszar A Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu

Obszar B Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna do lat 18-stu lub w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu wzroku lub ruchu (kończyny górne)

Obszar B Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna do lat 18-stu lub w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu wzroku lub ruchu (kończyny górne)

Obszar C Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowopełnio rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Adresat programu (Moduł II):

  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

  • w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
  • w module II - przerwa w nauce.


Program obejmuje następujące Moduły, obszary i zadania, które będą realizowane w 2018 roku:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,  w tym:

Obszar A- likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 : pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,


Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”


Wniosek „O” - wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Zadanie 2 : pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,


Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”


Obszar B- likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie    informacyjnym:

Zadanie 1 : pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniuo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wniosek „O” – część A (wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
 
Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”


 

Zadanie 2 : dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługo nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniuo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wniosek „O” – część A (wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
 

 

Obszar C- likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniuo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wniosek „O” – część A (wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 

Zadanie  3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,


Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniuo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON

 

Zadanie  4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniuo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON

 

 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku  lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem);

 

Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniuo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”


Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym;

 

Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniuo dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Wkładka do wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodów

Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb PFRON (pilotażowy program „Aktywny samorząd”)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych